UNIT LINK_SP
เป็นอีก 1 รูปแบบ ของการลงทุน ที่ลงทุนในกองทุนรวมได้ง่าย สามารถปรับสัดส่วนด้วยตัสเอง เพื่อความเหมาะสมและอยู่ในความเสี่ยงที่รับได้