Retirement

***เกษียณแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่??***
ถ้าฝันอยากสบายหลังเกษียณ ต้องลงมือวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้!!

ที่สำคัญ ควรประเมินเงินออมเพื่อเกษียณตามไลฟสไตล์ที่ออกแบบไว้ ให้ครอบคลุม 5 เรื่อง

1.ค่าใช้จ่ายเพื่อดำรงชีวิต

2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ

3. ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุข

4. มรดกให้ลูกหลาน

5. การบริจาคสังคม

ดังนั้น เริ่มสำรวจตัวเอง ด้วยการทำบัญชีรายได้ค่าใช้จ่ายจะช่วยให้เห็นนิสัยการใช้เงินของตัวเองชัดเจนที่สุด!!